Loutkar.online

Malíková, Nina: Tolosa - Rada UNIMA

Zasedání Rady UNIMA (koná se podle statutu pravidelně mezi Kongresy UNIMA ve dvouletých intervalech) se uskutečnilo tentokráte poprvé ve Španělsku, ve městě Tolosa, které má pokud jde o pořádání mezinárodního loutkářského festivalu dlouholetou tradici. Pořadatelé propojili zasedání Rady s možností zhlédnout především produkci španělských loutkových divadel a dokonce i výstavu věnovanou historii i současnosti španělského loutkového divadla. Letošní ročník festivalu byl totiž tematicky zaměřený právě na Španělsko a město Tolosu, které letos oslavilo 750 let své existence. Tematizování festivalu není novinkou – předloni byl festival v Tolose věnován Číně, pro rok 2007 se počítá s „Oknem do České republiky“. Zjištění vystavovacích možností pro zamýšlenou výstavu českých loutek, stejně jako ověření hracích prostor a cílových skupin diváků pro návrh budoucích exportovaných představení, bylo kromě účasti na Radě UNIMA dalším úkolem delegace, kterou tvořili Stanislav Doubrava (viceprezident UNIMA), Nina Malíková (rada UNIMA a předsedkyně Českého centra UNIMA) a Jaroslav Blecha (rada UNIMA). Na zasedání Rady UNIMA byla také s úspěchem prezentována publikace Czech Puppet Theatre Yesterday and Today vydaná v rámci projektu Invaze do Evropy, která měla na mezinárodním fóru skutečně živý ohlas. Hostem festivalu bylo Naivní divadlo Liberec, které nejen na festivalu, ale i v okolních městech uvedlo s úspěchem inscenaci Bezhlavý rytíř v novém nastudování a ve španělštině.

Takhle tedy vypadá stručná oficiální informace o pracovní cestě do Tolosy, ale to jako vždy nemůže ani trochu zachytit celkovou atmosféru, jemné předivo diplomatických jednání i problémů při takovém mezinárodním fóru ani nezanedbatelný vliv právě osobních setkání na budoucí kontakty nejen pro České centrum UNIMA, ale pro české loutkářství vůbec.

O čem tam vlastně jednáte?

Tak tohle bývá většinou dotaz nejen členů UNIMA a nejen v našem českém domácím prostředí. S tím, jak se současná UNIMA rozrostla i s tím, jak se postupně její široké fórum snažilo právě prostřednictvím vytvořené Rady UNIMA (dala by se přirovnat k parlamentu a již před lety se stala jakýmsi „kontrolním a poradním orgánem“ činnosti exekutivy pověřené úkoly danými Kongresem a také vedením jednotlivých komisí) o větší demokratizaci celé organizace, vzrostla samozřejmě i „kongresová“ agenda těchto setkání. Už dávno nejde jen o jednání malé skupiny lidí u stolu – pořádající země musí počítat s celým štábem tlumočníků (jde o kabinové tlumočení do angličtiny, francouzštiny a španělštiny), s přehlednými informativními materiály a samozřejmě i zázemím pro práci a několikadenní pobyt minimálně stovky lidí. Hlavním úkolem setkání Rady UNIMA je tedy kontrola činnosti, zprávy z jednotlivých komisí a samozřejmě příprava a náměty pro setkání další.

Po obšírné a precizní zprávě generálního sekretáře Miguela Arreche, která byla i dispozici i v přehledné tištěné podobě, se jednání Rady UNIMA soustředilo především na definitivní vyřešení otázky kolem Světové loutkářské encyklopedie (The World Encyclopaedia of the Art of Puppetry). Bylo s definitivní platností potvrzeno rozhodnutí exekutivy vydat encyklopedii jako publikaci (s následnou možností její podoby v budoucnu i na webu) s bohatou ikonografií (přes 400 fotografií), ve francouzštině a ve francouzském nakladatelství. Odborným garantem vydání encyklopedie, která musí – podle rozhodnutí Kongresu i Rady – vyjít do Kongresu v australském Perthu v r. 2008 je Margareta Niculescu. Většina účastníků si po půldenní vzrušené debatě o finální podobě této publikace skutečně oddychla. Nemá cenu zde šířeji rozebírat další návrhy a jejich mutace.(Zpochybňovaná byla francouzská nikoli anglická verze, mohutnost a váha knihy atd.) Lze jen doufat, že publikace, na jejíž koncepci se řada zemí podílela už vlastně po dvě desítky let (ano, je to tak!) konečně spatří světlo světa. Za České středisko lze jen doufat, že se nám včas dostanou do rukou i jazykové korektury, aby např. heslo Kašpárek mělo všechny náležitosti české diakritiky a aby všichni, kteří si ji budou chtít za 50 eur koupit (bude sleva pro centra i členy UNIMA!) nelitovali.

Rada znovu jednala i o výši členských příspěvků. Je to věčný problém, který vždy provází urputná debata o tom, který stát je vlastně považován za chudý (a tudíž může platit méně) a který bohatý. Debata pak většinou pokračuje popisováním sociální pozice loutkářů v té které zemi, což je sice ze sociologického hlediska zajímavé, ale nikam nevedoucí, protože změnu výše členských příspěvků může odsouhlasit pouze Kongres. Jedním z dalších paradoxů je, že většina tzv. „bohatších“ států zcela v duchu tržního hospodářství tlumočí požadavky svých členů, aby jim UNIMA poskytovala nějaké zvláštní výhody a slevy, ti „chudší“ považují samotné členství v UNIMA, která bývá často jedinou respektovanou platformou pro zviditelnění jejich profesní existence, za prestižní, a to bez dalších podmínek a dovětků.

Delší jednací čas Rady byl věnován problémům kolem zatím neposkytnutých a deponovaných dotací pro obnovu loutkářského muzea na Srí Lance, které bylo postiženo tsunami. Rozporuplné reference o existenci a osudech tohoto muzea stály přítomné vzácný jednací čas, aby bylo konečně rozhodnuto depozitum uvolnit ve prospěch původního žadatele.

Přes program naplněný bouřlivými diskuzemi o encyklopedii, došlo i na zprávy z jednotlivých center UNIMA s přehledy jejich činnosti. Pozornost byla věnována zejména novým centrům – na Kubě a v Číně (včetně Hong-Kongu). Jejich reprezentanti referovali o činnosti ve svých zemích s temperamentem a entuziasmem, představitelé Číny ve svém přehledu loutkového divadla v jednotlivých provinciích doplněném videoprezentací dokonce navrhli uspořádání dalšího Kongresu právě v Číně.

Kongres UNIMA v r. 2008 v Austrálii

Pořadatelé Kongresu UNIMA v Austrálii informovali o stádiu příprav. Toto první mezinárodní loutkářské setkání na australském kontinentu se bude konat od 2. – 12. 4. 2008 v Perthu (vlastní Kongres 2. – 8. 4. 2008). V současné době se snaží několik evropských center UNIMA vzhledem k nákladům na akci spojit k organizování společné cesty s eventuální zastávkou v Číně nebo Indii.

Austrálie se na tuto jedinečnou událost už od kongresu v Rijece, kde názorně pořadatelé představili svou vizi, pečlivě připravují. Organizátoři chtějí představit výběr ze světového loutkového divadla (tradičního i současného), Evropa by měla být v celkovém počtu zastoupena 20%, Asie-Pacifik 40 – 50% a Australie 30 – 40%. Jsou plánovány také loutkářské výstavy (např. Čína, Indie, USA a Řecko).

Podrobnosti k připravovanému Kongresu UNIMA a světovému loutkářskému festivalu lze najít na www.unima2008.com a www.unima2008.au.

Výběr zajímavostí z činností center UNIMA

Každé centrum UNIMA (v abecedním pořádku) mělo v Tolose možnost představit svou činnost v krátkém přehledu. Podrobné zprávy z těch center, která je odevzdala písemně, jsou k dispozici v českém centru UNIMA (Celetná 17, Praha 1). Zde je jen výběr některých zajímavosti a námětů:

1) Francie

V roce 2008 bude Francie slavit 200 let od stvoření nejpopulárnější francouzské komediální figury – loutky lyonského Guignola. K tomuto výročí už teď francouzská Temaa a UNIMA připravují celou řadu akcí. Francouzské centrum UNIMA připravuje také koncepci velké mezinárodní loutkářské revue, ve které by byly přetiskovány v překladech nejzajímavější články z jednotlivých zahraničních loutkářských časopisů. Informativní bulletin francouzských loutkářů Manip, který vydává Themaa (Association nationale des théatres de marionnettes et de arts associées) požádal zahraniční centra UNIMA o zajímavou spolupráci. V této revui, která poskytuje přehled o repertoáru a pohybu francouzských skupin po Francii, chtějí uveřejnit i informace o hostování zahraničních skupin. Je to výzva i pro naše loutkáře, kterým Manip takto nabízí bezplatnou reklamu. Kontaktní e-mail: themaa.unima@wanadoo.fr

2) Norsko

V Norsku vyšla publikace spojená s jubileem H. Ibsena – Ibsen a loutkové divadlo. Požádali jsme norské kolegy o její zaslání pro knihovnu Divadelního ústavu.

3) Švédsko

Centra UNIMA ve Švédsku, Norsku a Dánsku mají společné webové stránky www.unima.nu, na nichž můžete najít i tři různé loutkářské časopisy těchto zemí. Mimo to vydává třikrát ročně švédské centrum UNIMA časopis Dockteaters, ze kterého vám přinášíme zprávy i na stránkách časopisu Loutkář.

4) Švýcarsko

Mezinárodní den UNIMA (21. 3.) je už třetím rokem jedním z hlavních programů činnosti švýcarského centra. Toto výročí, které se v českém divadelním kontextu kryje s Mezinárodním dnem divadla pro děti a Mezinárodním dnem divadla (obojí je v březnu!), je totiž v řadě zemí jedinou výraznou příležitostí upozornit na loutkové divadlo jako součást divadelní kultury vůbec. Ve Švýcarsku se chtějí v následujících dvou letech také připravit na velké oslavy 50 let existence švýcarského centra UNIMA, které proběhnou v r. 2008.

5) USA

Současný prezident UNIMA Massimo Schuster vydal v Itálii publikaci dokumentující činnost souboru Petera Schumanna Bread and Puppet. Není to náhoda. Massimo Schuster s tímto souborem deset let spolupracoval. Publikace s řadou fotografií se jmenuje Bread and Puppet Museum. (Massimo Schuster: Bread and Puppet Museum – další informace na www.titivillus.it, e-mail: info@titivillus.net)

Loutkář 1/2007, s. 32–33.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.