Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Lešková Dolenská, Kateřina: Všechny školy vloží do programu to nejlepší

Katedra alternativního a loutkového divadla pražské DAMU se už třetím rokem podílí na vzniku v čísle již několikrát zmiňovaného, zcela mimořádného visegrádského projektu Three Layers of Telling a Story. O podrobnosti ze zákulisí příprav a charakteristiku nového mezinárodního studijního programu jsem požádala vedoucího katedry Jiřího Havelku a projektového manažera KALD Michala Somoše.

Kdo tento projekt inicioval a kdo se do něj zapojil? Jde skutečně o mezinárodní projekt výuky loutkářství?

Nabídka přišla z Budapešti na jaře 2014. Tamější Filmová a divadelní univerzita (SZFE) měla již v té době za sebou dvouleté zkušenosti s realizací mezinárodního magisterského programu Doc Nomads, určeného pro zájemce o tvorbu dokumentárního filmu z celého světa. Dodnes tento program provozuje společně s partnerskými školami z Bruselu a Lisabonu a každý rok do něj přijímá 20 nových studentů. I tak nám představa, že bychom dokázali vybudovat, institucionálně ukotvit a provozovat magisterský studijní program Loutkářství a vyučovat ho během čtyř semestrů na čtyřech školách, tehdy přišla poněkud utopická, ale zkušenosti maďarského iniciátora a zejména příležitost pro užší spolupráci středoevropských loutkářských škol, kterou navrhovaný projekt nabízel, nám dodaly odvahu nabídku přijmout. Do projektu, jehož celý název zní Three Layers of Telling a Story: Creation of Joint Curricula in the Higher Education of Cinematographers, Puppeteers and Applied Theatre Practitioners, se v roce 2014 zapojilo kromě AMU dalších osm evropských uměleckých škol. Nejsou to přitom zdaleka jenom školy loutkářské, protože, jak už je patrné z názvu projektu, Three Layers je úsilí o vybudování hned tří společných evropských magisterských studijních programů. Paralelně tedy v projektu existují tři pracovní skupiny, každá se věnuje přípravě jiného studijního programu. Společným členem všech skupin je budapešťská SZFE, jinak jsou partnerské školy různé. V loutkářské části projektu jsou kromě KALD DAMU a zmiňované SZFE zapojeny také Katedra bábkarskej tvorby bratislavské VŠMU a Wydzial Sztuki Lalkarskiej Akademie Teatralnej v Bialystoku. Jde tedy vesměs o visegrádskou spolupráci na společném studijním programu.

Komu ten projekt bude určen, jak bude realizován a jaké cíle bude sledovat? Jde o výchovu specialistů (herců, dramaturgů, režisérů, scénografů), nebo spíše univerzálních divadelníků, kteří obsáhnou všechny disciplíny?

Program, na kterém pracujeme, je určen zájemcům o výběrové magisterské studium loutkové tvorby. Všechny čtyři školy do programu vkládají své nejsilnější stránky s cílem nabídnout studentům výběr profesionálních dovedností univerzálního tvůrce loutkového divadla. Nepůjde tedy o specializované studium herectví, scénografie nebo režie, ale, jak je tomu ostatně u všech oborů na KALD, o individuální uměleckou cestu. Specializace pro některou z profesí a její vykonávání po absolutoriu budou závislé především na prioritách a cílech každého jednotlivého studenta. Tomuto principu je přizpůsoben sylabus programu. Studium bude trvat čtyři semestry, během nichž se budou studenti přesouvat mezi jednotlivými školami. První semestr stráví v Budapešti, kde se obeznámí se základními atributy loutkového divadla, přičemž bude kladen důraz na získání režisérských dovedností, práci v týmu a obecný přehled o historii i současnosti loutkového divadla. Na druhý semestr studia se program přestěhuje do Prahy. Na DAMU se budou studenti věnovat práci s materiálem. Nemyslí se tím pouze konstrukce loutek, nýbrž i výzkum divadelního potenciálu materiálu a jeho využití jako základu pro dramaturgii divadelního díla, předměty zaměřené na technické zvládnutí scénografické tvorby, přednášky o paralelách výtvarného umění a divadla a pochopitelně také tvorba vlastního klauzurního projektu figurativního či objektového divadla každým studentem. Druhý rok studia začnou studenti v Bratislavě, kde absolvují měsíční letní školu v září, věnovanou vybraným hereckým a animačním technikám či specifikám dramaturgie loutkového divadla pro děti. Loutkářská akademie v polském Bialystoku bude studenty vyučovat ve třetím semestru s důrazem na prohloubení hereckých dovedností, animace různých druhů loutek, ale stejně tak na zvládání spolupráce s dalšími profesemi v týmu divadelní inscenace či na specifika filmového herectví.

V průběhu třetího semestru předloží studenti akademické radě programu svůj absolventský projekt, kde uvedou jeho uměleckou koncepci i školu, na které by ho chtěli realizovat a tutora, s nímž by chtěli spolupracovat. Akademická rada programu poté rozdělí studenty rovnoměrně na všechny čtyři akademie, kde absolvují poslední semestr, vytvoří absolventskou inscenaci a napíší diplomovou práci. Závěrečné zkoušky, teoretické i praktické, proběhnou zase před mezinárodní akademickou radou programu na jedné ze zapojených škol.

V jaké fázi se tento projekt právě nachází? Co už proběhlo a co je stále před vámi? Už získal nutné akreditace?

Projekt Three Layers budeme uzavírat tento rok v srpnu, práce na spuštění akreditovaného studijního programu však pokračují i nadále. Máme připravené osnovy a studijní plány pro všechny čtyři semestry programu a aktuálně sestavujeme čtyřstrannou smlouvu, jíž se bude celý program řídit – od názvu programu, přes rozdělení kompetencí mezi jednotlivé partnery, způsob jakým budou přijímaní uchazeči, složení akademické rady, záležitosti rozpočtu i to, jak, kde a kdy proběhnou závěrečné zkoušky. Těch témat, které je potřeba detailně domluvit a ukotvit ve smlouvě, je nemálo a každá domluva musí respektovat národní legislativu i interní předpisy každé ze zapojených škol. Ve chvíli, kdy bude smlouva dokončena a podepsána, budou moci všichni partneři začít s akreditačním procesem. Ten například v Maďarsku může trvat až dva roky, na Slovensku jenom čtyři měsíce. Naše pozice je v této záležitosti poněkud vyčkávací, protože zatím nemáme přesné informace o tom, jaká bude procedura akreditace společného studijního programu v novém režimu institucionálních akreditací. Společným cílem konsorcia je získat národní akreditace pro nový program do konce roku 2018.

Kdy bude otevřen první ročník? A jak a kde bude probíhat pro zájemce o studium výběrové řízení?

První studenti by měli nastoupit ke studiu na podzim 2019. Přihlášku do studia si budou moci podat uchazeči, kteří absolvovali první stupeň vysokoškolského studia v oblasti divadla, hudby, filmu, výtvarného umění, architektury, designu i dalších humanitních oborů. Geograficky bude program otevřen pro uchazeče z celého světa a přijímací řízení bude mít proto distanční formu – Skype pohovor, zadání tvůrčích úkolů e-mailem apod. Přijímat bude akademická rada složená z hlavních pedagogů programu z jednotlivých škol, která se na několik dní sejde a v průběhu tříkolového řízení vybere maximálně dvacet úspěšných uchazečů. Je namístě uvést, že v tomto programu půjde o placené studium a výška školného bude porovnatelná s jinými mezinárodními programy na uměleckých školách ve střední Evropě. Rádi bychom se však vyhnuli situaci, kdy budou v programu studovat spíše studenti, kteří si to mohou finančně dovolit, a ne ti, kteří projeví u přijímacího řízení největší talent. Právě proto se bude konsorcium čtyř škol ucházet o tříletý grant od Evropské komise, díky němuž budou moci vybraní studenti získat stipendium na pokrytí výdajů na školné i na životní náklady během studia. Předpokládáme, že úspěšné získání grantu povede k mnohem vyšší atraktivitě programu mezi potenciálními zájemci o studium loutkářství.

Jaký bude vyučovací jazyk? Pouze angličtina?

Jazykem výuky bude na všech školách po celou dobu studia angličtina. V angličtině budou studenti psát i diplomovou práci. Na základě zkušeností s mezinárodním programem (na KALD DAMU již několik let funguje magisterský program v angličtině MA in Directing for Devised and Object Theatre, pozn. red.) předpokládáme, že studenti budou mít velký zájem o studium češtiny, resp. dalších jazyků. Pro důkladné poznání místního profesionálního loutkářského prostředí, návštěvu představení či festivalů, pro setkání s tvůrci i aktivní zapojení se do života školy, což jsou další z důležitých cílů programu, bude základní znalost češtiny velmi užitečná.

Zaznamenala jsem spekulace, že mezinárodní program Three Layers nahradí výuku loutek na KALD DAMU. Je to pravda?

Není tomu tak. Na KALD DAMU se loutky a loutkové divadlo učí zejména na bakalářském stupni studia ve všech stávajících programech. Je pravda, že vedeme studenty spíše k tomu, aby se z nich stali autonomní tvůrci, kteří si sami postupně vytvoří svůj osobitý způsob umělecké exprese z toho, co jim škola nabídne, a nevěnujeme se natolik drilu specifických řemeslných dovedností v oblasti loutkového divadla. Ale stejně tak je tomu v mnoha dalších oblastech nečinoherních výrazových cest. Potom, co se studenti během bakalářského studia potkají s širokou paletou alternativních a loutkových postupů, by měli být schopni vytýčit si pro magisterské studium své přímé zaměření a v rámci něj se jim snažíme nabídnout co

nejadekvátnější pedagogické vedení, které jim pomůže zdokonalit se i v té nutné řemeslné části. Každopádně Three Layers poběží paralelně s tím, i když určitě dojde k mnoha průnikům, což bude, myslíme, jedině ku prospěchu věci.

Neobáváte se, že se touto internacionální výchovou loutkářů zcela setřou rozdíly mezi jednotlivými divadelními styly a poetikami? Polské loutkové divadlo přece jen vypadá trochu jinak než české nebo slovenské, a to zase jinak než maďarské…

Právě naopak, počítáme s tím, že všechny školy vloží do programu to nejlepší ze své národní loutkářské tradice i současných trendů a studenti si pak ve třetím semestru vyberou, která estetika a které loutkové divadlo je jim nejbližší. Dá se samozřejmě předpokládat, že budou studenti tíhnout k jistému propojování a syntéze poznaných a osvojených národních specifik. To může vést buď k povýšení na zcela novou osobitou poetiku, nebo k jistému znivelizování, to už asi záleží na talentu každého konkrétního studenta. Nejhorší by asi bylo zůstat u romantického okouzlení lokální tradicí.

Loutkář 1/2017, p. 44–45.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.