Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Predmerský, Vladimír: Zápisník zo Slovenska

Úspešná inscenácia žilinského BD Epos, nominovaná už v minulej sezóne na niekoľko Divadelných dosák, získala na májovom festivale Nová dráma v Bratislave Cenu diváka. Začiatkom júna otvárala 14. ročník prehliadky divadiel a divadelných škôl krajín V4 Stretnutie v Nitre, kde sa v každodennom preplnenom programe stretli študenti škôl z Prahy, z Bialystoku a z Bratislavy, aby konfrontovali výsledky svojej práce s profesionálmi z Čiech (hradecký DRAK), Poľska (Toruň), s inscenáciami domáceho divadla a súbormi z Maďarska a ďalšími netradičnými divadlami zo Slovenska. Koncom júna zabodoval Epos ešte na nesúťažnom 8. ročníku v Martine, ktorý je výberovou prehliadkou divadiel všetkých žánrov pôsobiacich na Slovensku. Tvorivá dvojica tejto inscenácie A. Kalinka – I. Martinka pripravila na pôde bratislavského Staromestského klubu 10x10 mimoriadne zaujímavú inscenáciu pre dospelých Bartimejove pašie námetovo vychádzajúcu z Kristovho uzdravenia slepca Bartimeja. V ústrednej postave sa vo vynikajúcej všestrannej hereckej kreácii (vrátane bábkových výstupov),predstavil Ivan Martinka, ktorého stvárnenie slepca považujem za jeden z najlepších hereckých prejavov v slovenských divadlách za uplynulú sezónu. S rovnako naliehavou výpoveďou mu v inscenácii sekundoval libretista a autor hudby Andrej Kalinka. Verím, že s inscenáciou sa čoskoro zoznámia ďalší diváci na domácich a zahraničných festivaloch.

Poznáte to? Nahromadia sa vám zaujímavé informácie, ktoré pre iné, dôležitejšie povinnosti nestačíte odovzdať ďalej. Buď na ne potom zabudnete, alebo ich už nepovažuje za aktuálne. Tak napríklad agilný literárny historik a kritik Ondrej Sliacky usporiadal so svojím okruhom spolupracovníkov v priestoroch svojej alma mater Pedagogickej fakulty UK dve konferencie. Jedna s medzinárodnou účasťou bola venovaná Hodnotám súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež a odzneli na nej nielen príspevky domácich odborníkov, ale dozvedeli sme sa tiež o literatúre vojvodinských Slovákov pre deti a o trendoch súčasnej českej literatúry pre túto vekovú kategóriu (Naděžda Sieglová). Druhým podujatím bola už pravidelná konferencia zameraná na zhodnotenie celoročnej pôvodnej literárnej a ilustračnej tvorby pre deti a mládež na Slovensku. Na oboch podujatiach odzneli príspevky Lenky Dzadíkovej z Divadelného ústavu. V prvom príspevku venovala pozornosť bábkarskej a činohernej tvorbe pre deti, pri druhom vystúpení, s príznačným názvom Svojpomocní dramatici, vyslovila kritické výhrady na adresu slovenských autorov súčasných bábkových hier, kde sa etablujú režiséri alebo dramaturgovia dramatizáciami osvedčených klasických rozprávok. Obe konferencie považujem za výzvu adresovanú slovenským dramaturgom na systematickú spoluprácu so spisovateľskou obcou. Niektoré príspevky z podujatia už uverejnil časopis BIBIANA, revue o umení pre deti a mládež vo svojom prvom tohtoročnom čísle. V kontinuálnych tendenciách dramatického umenia pracuje Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. Do tematických oblastí venovaných postaveniu hrdinu v súčasných hrách, alebo zástoja režiséra v inscenácii si už v minulosti prizval odborných pracovníkov z oblasti bábkového divadla. Spoločne so Združením slovenských divadelných kritikov a teoretikov usporiadal v júni ďalšiu vedeckú konferenciu na tému Generačné problémy a podoby slovenského divadla (od 80. rokov 20. storočia po dnešok), do ktorej boli zaradené dva príspevky z oblasti bábkového divadla. Hoci ide o nové mená v tejto oblasti, ich autorky nie sú celkom neznáme. Vedecká pracovníčka Ústavu SAV Elena Knopová sa už pred dvoma rokmi predstavila ako predsedníčka poroty Bábkarskej Bystrice. V hodnotiacom pohľade na bábkarskú tvorbu už vtedy upozornila na Dezorzovo lútkové divadlo ako na nový fenomén v slovenskej bábkarskej tvorbe. Toto divadlo začalo od roku 2006 používať netradičné bábkarské formy na získanie záujmu najmä mladého diváka. Svojimi postupmi je niekedy prirovnávané k českým Buchtám a loutkám. Nesie meno principála súboru Gejzu Dezorza, absolventa réžie na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU. Knopová položila vo svojom vystúpení otázku, či je toto divadlo predzvesťou novej generácie netradičných bábkarov? Bude zaujímavé sledovať, ako do tejto otvorenej diskusie, obsahujúcej aj kontroverzné názory, vstúpia ďalší autori zaoberajúci sa jeho tvorbou. Druhou autorkou príspevku na spomínanej vedeckej konferencii bola doktorandka Barbora Zamišková, ktorú predovšetkým poznáme ako bábkoherečku žilinského BD. V poslednom období sa však na pôde Ústavu začala venovať otázkam súčasných premien bábkového divadla na Slovensku a s touto problematikou vystúpila na konferencii. Rozširovanie mien o ďalších, vzdelanostne zdatných záujemcov o teóriu, históriu a súčasnosť bábkového divadla je v našich slovenských končinách mimoriadne naliehavé. Z tohto podujatia pripravujú organizátori vydanie publikácie. V tejto súvislosti si spomínam na viacero hodnotných príspevkov prednesených na Bábkarskej Bystrici 2010. Bez ich publikovania sa však strácajú v nenávratne. Na tohtoročnej 18. Bábkarskej Bystrici (28. 9. – 3. 10. 2012) sa tiež chystá konferencia. Možno potom vydajú organizátori spoločnú publikáciu z dvoch konferencií.

Do uzatvorenej časti histórie slovenského bábkoherectva patria už dnes mená dvoch bývalých členiek umeleckého súboru nitrianskeho BD. Mara Kožuchová sa vedľa detských postáv a rozprávkových báb a ježibáb zapísala najmä vynikajúcim stvárnením Pani Biedy v Pavlíkovej hre. Často sme do Nitry chodili najmä kvôli jej bábkohereckému umeniu. Mara už nie je medzi nami (12. 5. 1923–15. 4. 2012). A náhle odišla ďalšia bývalá členka tohto súboru, do poslednej chvíle energiou a optimizmom sršiaca Ružena Bóriová (4. 5. 1939–3. 6. 2012).

Česť ich pamiatke!

Loutkář 4/2012, p. 152–153.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.