Loutkar.online

Publikační etika recenzního řízení

Časopis Loutkář se snaží o dodržování standardů publikační etiky a uplatňuje veškerá možná opatření, aby zamezila porušení publikačních pravidel.

Povinnosti redakce

Redakce časopisu Loutkář se zavazuje zajistit objektivní, nestranné a spravedlivé recenzní řízení. Všechny původní články standardně prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Redakce si ovšem vyhrazuje právo okamžitého odmítnutí článku (bez recenzního řízení nebo po rychlé konzultaci s členy redakční rady) z důvodu nedostačující kvality textu (např. kvůli nízké jazykové kvalitě, nejasnému, protikladnému nebo nepřesnému sdělení článku, jeho nevhodnému zaměření, nedostatečné originalitě a přínosu pro obor).

Redakce nese plnou zodpovědnost za rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí článků k publikaci v časopise.

Redakce časopisu Loutkář se zavazuje k tomu, že vyvine maximální úsilí, aby zabránila vzniku střetu zájmů mezi členy redakce, recenzenty a autory textů přijatých do recenzního řízení.

Otázky publikační etiky může redakce konzultovat s redakční radou a přijímat od ní doporučení. Redakce časopisu se zavazuje dodržovat zákonné předpisy, které upravují pomluvy, autorská práva a plagiátorství.

Redakce posuzuje texty na základě jejich vědecké hodnoty bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické názory autorů.

Redakce a její spolupracovníci dodržují zásadu důvěrnosti. Nikomu kromě odpovědných autorů, recenzentů, potenciálních recenzentů a dalších konzultantů nesmí prozradit informace o obdržených rukopisech.

Nepublikované závěry v rukopisech zaslaných časopisu Loutkář nesmí být použity ve vlastních výzkumech členů redakce bez jasného písemného souhlasu autora.

Povinnosti autorů

Autoři odesláním svých textů do časopisu Loutkář potvrzují, že jejich práce jsou původními články a že tyto texty (nebo jejich další texty, které se předložené verzi do značné míry podobají) nebyly současně odeslány do recenzního řízení v jiném časopise.

Odeslání stejného rukopisu paralelně do více než jednoho časopisu není v souladu s publikační etikou časopisu a je proto nepřijatelné.

Autoři, kteří odeslali časopisu Loutkář své rukopisy, potvrzují, že jejich články nejsou zčásti či zcela zkopírované nebo plagiované. Předložením textu redakci autor souhlasí s publikací článku v časopise (na základě úspěšného recenzního řízení) a prohlašuje, že text je původní a že k němu má veškerá autorská práva, včetně oprávnění s ním nakládat.

Autoři článků, které zahrnují původní výzkum, musí výsledky prezentovat jasně a objektivně popsat jejich význam. Zásadní data by měla být v článku uvedena přesně. Všechny předložené práce by měly obsahovat dostatečně detailní informace a odkazy, aby mohl být provedený výzkum replikován v budoucnu. Uvádění nepravdivých nebo úmyslně nepřesných tvrzení znamená porušení etických pravidel.

Autoři musí pečlivě uvádět odkazy na zdroje a literaturu, které použili.

Autoři poskytnou redakci primární data, se kterými pracují ve svých článcích odeslaných do recenzního řízení, a musí být připraveni tato data, pokud je to možné, zpřístupnit veřejně a uchovávat je přiměřenou dobu po publikaci článku.

Autoři redakci předkládají výhradně pouze naprosto původní práce. Jestliže autoři použijí práci nebo slova někoho jiného, musí ji vhodně citovat a odkazovat na ni.

Autorství článků by mělo být omezeno na ty, kteří výrazně přispěli ke zpracování článku. Každý významný přispěvatel by měl být uveden jako spoluautor. Další lidé, kteří se podíleli na důležitých částech výzkumného projektu, by měli být uvedeni jako spolupracovníci.

Odpovědný autor potvrzuje, že u článku jsou uvedeni všichni oprávnění spoluautoři a není tam žádný spoluautor navíc. Odpovědný autor dále potvrzuje, že všichni spoluautoři měli možnost se seznámit s konečnou verzí článku, autorizovali ji a souhlasili také s jejím odesláním do recenzního řízení časopisu Loutkář.

Autoři potvrzují, že redakci informovali o všech existujících nebo potenciálních střetech zájmů a výhodách, které jsou s nimi spojené.

Autoři jsou povinni uvést všechny zdroje finanční podpory, které jim pomohly článek vytvořit.

Pokud autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve svém publikovaném článku, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit redaktorům časopisu Loutkář a spolupracovat s nimi při její nápravě.

Články jsou honorovány.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti pomáhají redaktorům při rozhodování o publikaci přijatých rukopisů a prostřednictvím redaktorů také pomáhají autorům s vylepšením článku.

Každý recenzent, který se necítí být kvalifikovaný k posouzení obdrženého rukopisu, nebo si je vědom, že jeho posouzení v přiměřené době nebude možné, o tom musí informovat výkonného redaktora a omluvit se z účasti na recenzním řízení.

Se všemi rukopisy, které recenzenti obdrží v rámci recenzního řízení, musí být zacházeno jako s důvěrnými dokumenty. Recenzent je nesmí ukázat dalším osobám ani o nich diskutovat s dalšími lidmi, pokud to předem nepovolila redakce.

Recenze by měly být objektivní. Osobní kritika autora je nepřijatelná. Recenzenti musí svůj názor vyjádřit jasně a podpořit ho argumenty.

Recenzenti by měli ve svém posudku uvést z hlediska zaměření textu zásadní literaturu, kterou autoři článku necitovali. Jakákoli poznámka o tom, že nějaký poznatek nebo argument byl publikován již dříve, by měla být doprovozena příslušnou citací. Recenzent by měl redakci taky informovat o jakémkoli podezření, že obsah posuzovaného článku se podobá nebo překrývá s obsahem jiné již publikované práce, kterou recenzent zná.

Informace a myšlenky získané na základě účasti na recenzním řízení musí být důvěrné a nesmí být využity k osobnímu užitku. Recenzenti nesmí posuzovat texty, na kterých mají nějaké vlastní zájmy vyplývající ze spolupráce, konkurence nebo jakéhokoli jiného vztahu s kýmkoli z autorů, společností nebo institucí, které jsou s článkem spojené.

Recenze jsou honorovány.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.