Loutkar.online

Technické pokyny pro autory

Autoři mohou časopisu Loutkář zasílat původní odborné články, recenze a recenzní články, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod.

Původní odborný článek

V rozsahu do 25 normostran, tj. 45 000 znaků včetně mezer.

Recenze, zprávy z konferencí apod.

V rozsahu do 5 normostran, tj. 9 000 znaků včetně mezer.

Recenzní článek, diskusní příspěvek

V rozsahu 5/15 normostran, tj. 9/27 000 znaků včetně mezer.

Základní pokyny

Autor je povinen se před zasláním příspěvku seznámit s pokyny pro autory a s etickým kodexem časopisu a ty je povinen dodržovat.

Rukopis zašlete v elektronické podobě e-mailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce v textovém formátu, nejlépe v RTF, v rozsahu uvedeném výše.

Společně s textem zašlete krátké resumé v českém i anglickém jazyce (cca 8 řádků) a klíčová slova v českém i anglickém jazyce, název článku v českém i anglickém jazyce.

Ve vlastním zájmu dodržujte termíny pro odevzdání rukopisu. Příspěvky navrhované k recenznímu řízení mají dřívější termín uzávěrky!

Autor může (ale nemusí) nejprve zaslat abstrakt redakci. Ta mu odpoví do týdne. Poté je nutno zaslat celý článek do termínu uzávěrky, aby mohla redakční rada zvážit, zda ho zveřejnit v části recenzované/nerecenzované. Autor by měl být do dvou týdnů od zaslání celého článku informován o přijetí či nepřijetí svého příspěvku k recenznímu řízení.

Článek určený k recenznímu řízení autor dodá v takovém formátu a se všemi náležitostmi jako jsou: abstrakt, klíčová slova (v češtině i angličtině), obrazové přílohy (fotografie, reprodukce grafický listů nebo kreseb, grafy apod.), aby se dal přímo poslat recenzentovi. Redakce vymaže jméno autora/autorů i ve vlastnostech dokumentů, včetně instituce.

Rukopisy odevzdané do redakce upravují odpovědní redaktoři po domluvě s autory. Autoři jsou garanty obsahové správnosti odevzdávaného příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo provádět stylistické zásahy a jazykové korektury bez konzultací.

Používejte prosím Harvardský systém citování. Seznam použité literatury dle platné normy uveďte na konec textu.

Rukopis, který nebude zpracován podle uvedených zásad, může být vrácen k provedení patřičných úprav.

Formální úprava textů

K odlišení titulů, nadpisů a názvů stačí užití kurzívy, tučného písma nebo písma jiné velikosti.

Začátek nového odstavce neodsazujte od kraje. Pro vytvoření nového odstavce zcela postačí použití klávesy ENTER.

Rozlišujte poznámky pod čarou a vysvětlivky. Na každé vyžádané formátování textu upozorněte redaktora. Vysvětlivky a poznámky dávejte až na konec příspěvku.

Další formální úpravy textu nejsou nutné – nezarovnávejte text do bloku a ponechávejte jeho automatické zarovnání vlevo. Nepoužívejte funkci dělení slov.

Fotografie, obrázky

Fotografie, obrázky, tabulky ani grafy zásadně nevkládejte do textu.

V textu pouze vyznačte místa, kam je chcete zařadit (například zvýrazněnými čísly).

Fotografie, obrázky, tabulky a grafy (se shodným o značením jejich umístění ve vašem textu) odevzdejte zvlášť ve vhodném formátu.

Popisky k obrázkům, názvy grafů či komentáře přiložte zvlášť jako textové soubory. Můžete sem připojit svoji představu o umístění daného obrázku na stránce atp.

U fotografií či obrázků dbejte na autorská práva! U fotografií staveb, interiérů a ostatních architektonických děl kontaktujte jejich provozovatele (instituci) a vyžádejte od nich souhlas k publikování užité fotografie díla. S autory vždy předem projednejte publikování jejich prací. Za popisky k obrázkům dávejte prosím do kulaté závorky zdroj (např. archiv autora, fond NK ČR apod.).

Technické požadavky na dodávané rastrové a vektorové obrázky

Obrazová dokumentace

Rozlišení

- Rastrové obrázky, fotografie, minimálně 300 DPI.

- Perokresby (pérovky) 600 DPI

- Rastrové obrázky v odstínech šedi 600 DPI

Barva

- 24bitová grafika, RGB (Foto-kvalita)

- Nepoužívat 8bitovou grafiku RGB pro fotografie (značné viditelné zkreslení).

Odstíny šedí (gray scale)

- 8 bitová grafika

Velikost

- Fyzická velikost výtisku časopisu je ve formátu 230 × 297 mm, tedy velikost obrázků, které mají být vytištěny na celou plochu, musí být minimálně rozměrů 230 × 297 mm s doporučeným rozlišením viz výše. Obrázky pro tisk mohou mít pochopitelně větší velikost, ale nikdy ne menší (zvětšování není pro tisk přípustné). Pokud má být obrázek v tisku menších rozměrů (např 5 x 5 cm), musí mít dodaný obrázek minimální velikost 5 x 5 cm s doporučeným rozlišením, pokud je větší, není to problém (zmenšování neovlivňuje tiskovou kvalitu). Obrázky dodané s nižším rozlišením a s nedostatečným počtem barev nebudou akceptovány. Výjimka je možná pouze s předchozím souhlasem ze strany vydavatele.

Doporučené formáty pro dodávání rastrové grafiky (obrázky, fotografie)

JPEG .jpg (.jpeg)

- Používat zejména pro barevné fotografie vč. těch o 256 odstínech šedi.

- Ztrátovou kompresi vždy nastavit tak, aby byl informační obsah zjevně kompresním algoritmem nenarušen.

- Tento formát nepoužívat pro grafiku, tabulky nebo loga.

PNG .png

_- Používat jak pro černobílé obrázky, tak barevné obrázky s 256 a méně barvami, jako jsou grafy, tabulky, loga.

- Pro obrazy s více než 256 barvami používat tam, kde chcete bezeztrátově předat celý informační obsah.

- Formát podporuje průhlednost, má zabudovánu bezeztrátovou kompresi, velikost souborů u plnobarevných obrazů je větší než u souborů JPEG.

GIF .gif

- Používat pouze pro černobílé obrázky, tak barevné obrázky s 256 a méně barvami, jako jsou grafy, tabulky, loga (jako alternativu k formátům PNG nebo TIFF-CCITT 3 nebo 4)

TIFF .tif (.tiff)

- Pro časopis používejte pouze pro černobílé obrázky s nastavenou kompresí Fax-CCITT 3 nebo 4; pokud chcete použít nekomprimovaný nebo s kompresí LZW na fotografie, převeďte raději do formátu *.png, který je úspornější a taktéž bezeztrátový.

Názvová konvence

- Obr 1 POPISEK (ZDROJ), Obr 2 POPISEK (ZDROJ), Obr 3 POPISEK (ZDROJ), atd.

Několik dílčích zásad při psaní textů

a) Důsledně rozlišujte pomlčku a spojovník.

Spojovník: Spojovník se ve všech případech sází bez mezer (česko-slovenská mezivládní smlouva, Alma Mahlerová-Werfelová). Dojde-li po zlomu k rozdělení slova na tomto místě, opakuje se spojovník i na druhém řádku.

Pomlčka: Klávesová zkratka, kombinace kláves levý Alt + 0150: zápas Česko–Slovensko , 1914–1918 , 24.–26. prosince, dvojice Warren–Wellek

b) Uvozovky

Uvozovky pište v dokumentu jednotně, v jednom stylu. Pokud je text v „uvozovkách“ (nebo závorkách) psaný tučně nebo kurzívou, pak by stejným způsobem – tj. tučně, respektive kurzívou měly být psány i uvozovky, závorky.

c) Psaní mezer

Za diakritickými znaménky se zpravidla píše mezera, po tečce se píše vždy: V. Novák, dr. Nováková. Znak procenta se píše s mezerou, např. deset procent (10 %), znak stupně s mezerou, např. 7 stupňů Celsia, 12 stupňů (7 °C, 12 °), číselné údaje a zkratky fyzikálních jednotek s mezerou (13 km, 5 l, 4 V) . Pokud ale jde o přídavná jména jako dvanáctistupňové pivo, čtyřicetikilometrový běh či patnáctiletý kapitán, patnáctiprocentní podíl aj. číslicové vyjádření se píše bez mezery (12° pivo, 40km běh, 15letý kapitán, 15% podíl).

d) Citace

Základní normou je ČSN ISO 690 01 0197, platná od 1. dubna 2011 pojednávající o bibliografických citacích. Redakcí je požadován Harvardský systém citování, seznam použité literatury na konci.

Doporučujeme také k prostudování a stáhnutí následující materiál: Interpretace k normě ČSN ISO 690 z 1. dubna 2011 od Olgy Biernatové a Jana Skůpy. Dokument byl dvoukolově připomínkován skupinou odborníků. http://www.citace.com/CSN-ISO-690

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.