Loutkar.online

Pravidla recenzního řízení

Redakce časopisu Loutkář se zavazuje zajistit objektivní, nestranné a spravedlivé recenzní řízení. Všechny původní články standardně prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Redakce si ovšem vyhrazuje právo okamžitého odmítnutí článku (bez recenzního řízení nebo po rychlé konzultaci s členy redakční rady) z důvodu nedostačující kvality textu (např. kvůli nízké jazykové kvalitě, nejasnému, protikladnému nebo nepřesnému sdělení článku, jeho nevhodnému zaměření, nedostatečné originalitě a přínosu pro obor).

Redakce nese plnou zodpovědnost za rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí článků k publikaci v časopise.

Text splňující formální požadavky zadává dvěma recenzentům výkonný redaktor dle zaměření článku a na základě doporučení redakční rady. Recenzenti nejsou členy redakce ani zaměstnanci stejného pracoviště jako autor či některý ze spoluautorů.

Důvodem nepřijetí textu k recenznímu řízení může být hrubé porušení formálních požadavků, porušení etiky vědecké práce (plagiátorství), neodpovídající rozsah, nesouvislost obsahu se zaměřením časopisu, nízká či nulová aktuálnost tématu, absence povinných údajů. V případě odmítnutí textu je autor informován výkonným redaktorem. Redakce může také článek autorovi vrátit v případě, že je příliš rozsáhlý (viz pokyny pro autory) nebo příliš krátký.

Výsledek recenzního řízení je podložen zpracovanými posudky (v elektronické nebo tištěné formě), které jsou zaslány autorovi. Výsledkem může být:

doporučení k publikování;

doporučení k publikování s úpravami (požádání o přepracování) – autorovi je před publikováním vrácen text k provedení změn v rozsahu odpovídajícím požadavkům recenzentů;

doporučení k publikování po zásadnějších úpravách a s novým recenzním posudkem – autorovi je před publikováním vrácen text k přepracování dle požadavků recenzentů a po jeho doručení redakci opět zaslán k novému recenznímu řízení;

nedoporučení k publikování – autor je informován o odmítnutí a o důvodech odmítnutí, které vylučují publikování daného či velmi podobného textu v recenzované části časopisu.

V případě negativního posudku má autor právo navrhnout přesun svého textu do nerecenzované části časopisu za podmínky dodržení formálních požadavků. Návrh schvaluje redakční rada.

Redakce může autorovi doporučit (ještě před předáním článku k recenznímu řízení), aby provedli jazykové, formální a obsahové úpravy. Jestliže autor příspěvku odmítne tyto změny provést, redakce příspěvek dle vlastního uvážení zamítne, nebo pošle k recenznímu řízení.

U přepracované či doplněné verze příspěvku redakce nejprve zváží, zda je přepracování či zapracování změn dostatečné. Není-li dostatečné, má právo článek odmítnout nebo vrátit k dopracování. Jestliže překážky, které byly nalezeny během recenzního řízení, byly odstraněny, redakce předloží článek ke schválení redakční radě.

Příspěvky, které jsou nově posuzovány, mohou být posuzovány recenzenty stávajícími nebo nejvýše jedním novým recenzentem.

Jestliže autor příspěvku nebude považovat výhrady recenzentů za oprávněné či věcně správné, může svůj názor zaslat písemně na adresu výkonného redaktora.

S obsahem tohoto dopisu budou pak seznámeni členové redakční rady.

Definitivní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí konkrétního příspěvku učiní šéfredaktor. Toto rozhodnutí předem konzultuje s redakční radou.

Délka trvání recenzního řízení je minimálně 2 týdny. Tato doba se počítá od data, kdy výkonný redaktor poslal posuzovanou verzi článku recenzentovi. Za zdržení způsobené posuzovateli/recenzenty však nenese redakce odpovědnost.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.