Loutkar.online

Loutkářské centrum – UNIMA

Preambule

UNIMA (Union internationale de la marionette) je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována veVšeobecné deklaraci lidských práv Spojených národu 10. prosince 1948.

Není bez zajímavosti, že UNIMA byla založena v Praze, v Československu, 20. května 1929, u příležitosti V. sjezdu českých loutkářů, na který byli pozváni hosté z Bulharska, Francie, Jugoslávie, Německa, Rakouska, Rumunska a Sovětského svazu. V přátelské atmosféře se zrodila myšlenka založit mezinárodní loutkářskou organizaci. UNIMA se zakrátko z malého kroužku přátel stala světovou organizací. Je třeba připomenout, že se UNIMA stala první mezinárodní divadelní organizací vůbec.

Cíle a prostředky

Cílem UNIMA je propagovat rozvoj loutkářského umění, a to následovně:

1. Podporovat – všemi možnými způsoby komunikace – kontakt a výměnu mezi loutkáři všech zemí a všech kontinentu,

2. Organizovat kongresy, přednášky, festivaly, výstavy a soutěže, nebo nad nimi udělovat záštitu UNIMA,

3. Pomáhat členům UNIMA při zajišťování jejich demokratických, syndikátních, finančních a právních zájmu v oblasti jejich profesionálních aktivit, UNIMA muže dávat doporučení nebo návrhy příslušným instancím,

4. Podporovat profesionální vzdělání,

5. Prohlubovat historický, teoretický a vědecký výzkum,

6. Udržovat loutkářskou tradici stejně tak jako podporovat obnovu loutkářského umění,

7. Propagovat využití loutky jako prostředku etické a estetické výchovy,

8. Spolupracovat s dalšími organizacemi, které mají podobné cíle.

Struktura UNIMA

Řadoví členové

Kongres

Kongres je vrcholným orgánem UNIMA a tvoří ho zvolení radové a všichni členové UNIMA přítomní na kongresu. Hlasovací právo mají pouze radové. Kongres se koná nejméně jednou za čtyři roky.

Rada

Tvoří ji radové každé členské země demokraticky zvolení před každým kongresem, akreditovaní reprezentanti a deset na kongresu dodatečně zvolených radu. Rada se schází každé dva roky, z toho jedenkrát mezi kongresy.

Výkonný výbor, prezident, generální sekretář, pokladník a viceprezidenti

Výkonný výbor řídí činnost UNIMA mezi kongresy. Prezident je tudíž prezidentem Rady. Generální sekretář odpovídá za mezinárodní kontakty a informace, za organizaci práce Výkonného výboru a za finance. Současným prezidentem UNIMA je Dadi Pudumjee, generálním sekretářem Jacques Trudeau.

Komise

Na kongresu v Chengdu r. 2012 bylo ustaveno 16 komisí. Komise sdružují ty, kdož chtějí přispět k dosažení jejich cílu, každá z nich je vedena členem Výkonného výboru. V současné době pracují tyto komise:

Národní střediska

V zemi muže existovat pouze jedno národní středisko. Toto středisko muže mít regionální sekce. Žádost o vytvoření národního střediska je předkládána k souhlasu Výkonnému výboru.

Sídlo Českého střediska UNIMA je v Institutu umění-Divadelním ústavu (Celetná 17, Praha 1, 110 00). Předsednictvo českého střediska od Valné hromady 6. 11. 2011 pracuje v následujícím složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Tomáš Froyda, Simona Chalupová, Nina Malíková, Jan Novák, Lenka Šaldová. České středisko pomáhá organizovat festival Přelet nad loutkářským hnízdem a vydávat časopis Loutkář, každoročně uděluje cenu Erik pro nejinspirativnější divadelní počin roku.

Více informací naleznete na stránkách Českého střediska UNIMA

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.