Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Meyer, Anke: Publicistická reflexe současného divadla předmětů

Nejenom sám žánr loutkového a objektového divadla (či jinou terminologií “divadla figur” nebo “divadla předmětů” (Puppen- und Objekttheater/Figurentheater/Theater der Dinge) se v posledních dvou desetiletích zásadně proměnil. Rozsáhlou změnou procházejí i média, která toto umění sledují, reflektují a potenciálně podporují. Oba komunikační kanály – divadlo i zpravodajství o něm – takto dynamicky reagují na aktuální společenský vývoj, spojený s globalizací a stálou akcelerací dění; reagují na technické novinky a především na rozsáhlou digitalizaci a vítězné tažení elektronické komunikace.

V oblasti časopisů o loutkovém divadle, které vycházejí v Německu, lze například vysledovat skutečnost, že tři největší z nich – Double, Das andere Theater a Puppen, Menschen und Objekte – se ve stále větší míře profilují jako tematická vydání. Aktuální recenze nebo ohlašování nových premiér se tak v těchto tištěných médiích výrazně redukují. Při vší rozdílnosti jejich cílových skupin a žánrového zaměření je to vývoj, který probíhá paralelně. Což souvisí mj. i s tím, že všichni tři vydavatelé zmíněných časopisů provozují vlastní internetové stránky. Tyto webové prezentace (www.fidena.de; www.vdp-ev.de; www.unima.de) tak postupně přebírají určité publicistické funkce – ohlašování premiér a festivalů, výběrová řízení nebo personální oznamy.

Přitom se také ve struktuře a obsahu těchto internetových prezentací odráží individuální profil jednotlivých provozovatelů:

www.vdp-ev.de je oficiální webovou prezentací Svazu německých loutkových divadel (Verband Deutscher Puppentheater, VDP). Obsahové těžiště tvoří informace, týkající se svazu a jeho služeb pro členy. Zvlášť cenný je zde úplný seznam členů s odkazy na webové stránky členských divadel a seznam inscenací s podrobnými informacemi k produkcím členů VDP. Tato položka je také důležitým marketingovým nástrojem pro ta z členských divadel, která fungují zároveň jako zájezdová. Adresa www.vdp-ev.de navíc poskytuje podrobné informace pro všechny zájemce o loutkářské povolání a nabízí také obsáhlou odkazovou sekci.

Webová stránka www.unima.de informuje zejména o svazových aktivitách německého centra UNIMA. Je zde interní sekce pro členy, vybrané informace o různých akcích a jednotlivé články a informace ke struktuře a cílům sdružení a mezinárodní organizace UNIMA. Obě tyto webové prezentace ale nejsou zamýšleny jako veřejný portál pro loutkové divadlo.

Naproti tomu portál www.puppenspiel-portal.eu je provozován jako komerční medium a je zdarma k dispozici všem pořadatelům akcí, workshopů, divadelních představení, festivalů atp. Uživatelé si sami řídí publikování svých příspěvků a údajů prostřednictvím bezplatného konta. Obsah portálu doplňují reklamní bannery a linky a občasné redakční příspěvky.

Začátkem roku 2011 byl na adrese www.fidena.de v němčině a angličtině spuštěn Kreativní portál německého loutkového divadla (Kreativportal für das deutsche Figurentheater), za jehož koncepci a redakci odpovídá Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst (Německé forum loutkového divadla a loutkářství, dfp). Najdete zde nejenom informace o mezinárodním loutkářském festivalu FIDENA (FIgurentheater DEr NAtionen) a o činnosti svazu dfp, ale je to především portál, který nabízí celé německé loutkářské scéně možnost k prezentaci. Každý herec nebo tvůrce loutek, každé divadlo, festival, archiv nebo muzeum se zde mohou představit svými texty, fotogalerií nebo videem. Prezentace je bezplatná a je volně přístupná všem tvůrcům v oblasti loutkového divadla. Registrovaní uživatelé mohou sami v Kalendáři publikovat termíny premiér, workshopů, festivalů nebo výstav. Adresa každého divadla nebo instituce je přímo propojena s mapami Google, takže každý potenciální návštěvník nebo divák sám najde cestu k místu konání. Kalendář, omezený na německé loutkové divadlo, je ale doplněn o další personální údaje, ceny, výběrová řízení a nově vydané publikace v Německu i zahraničí (také anglicky a francouzsky) a o odkazy na důležité mezinárodní akce.

Název Kreativní portál se vztahuje především k sekci Kunstpiep. Do ní jsou zařazovány na zakázku vytvořené originální příspěvky umělců z oblasti loutkového divadla a příbuzných umění. Na základě tohoto modulu se v říjnu 2011 konala první Soutěž Kunstpiep v oboru animovaného (interaktivního) krátkého filmu. Soutěžní příspěvky byly umístěny na portál www.fidena.de (zde je jich možno i nadále zhlédnout zhruba 50) a odborná porota z nich vybrala 10 pro promítání v Bochumi a udělila Cenu Kunstpiep. V roce 2013 už bude soutěž vypsána jako mezinárodní. Se jmenovaným modulem úzce souvisí i sekce Videobox, kde lze nalézt vybrané ukázky z německých loutkových představení.

Další významnou součástí Kreativního portálu je rubrika s redakčními příspěvky (z větší části přeloženými též do angličtiny) k loutkovému divadlu. Sem patří i eseje a recenze knih v sekci Reflexion und Diskurs; portréty a rozhovory s umělci a dalšími osobnostmi z oblasti loutkového divadla (rubrika Portrait); reportáže o projektech, festivalech, vzdělávacích zařízeních a kurzech, muzeích nebo německých loutkových divadlech (sekce Spot); knižní online katalog v Bibliothek des dfp a online lexikon loutkového divadla v Německu, který se postupně vytváří (nejprve ale bude dostupný pouze německy).

Stejně tak zatím pouze německy jsou už dva měsíce ve spolupráci s odborným časopisem Double uveřejňovány krátké recenze Double-Kurzkritiken. Těmito jednou až dvěma měsíčně publikovanými stručnými recenzemi aktuálních inscenací loutkových divadel v Německu se zde postupně etabluje něco jako online verze časopisu Double. Ale v tištěném vydání časopisu samozřejmě nadále pokračuje pravidelné publikování recenzí i zahraničních inscenací.

Ale ani elektronicky uveřejňované články tištěnou verzi časopisu Double nenahradí. Rozhodně se nechceme, jak to před několika lety udělal krásný hlubotiskový časopis PapierTheater, kompletně přestěhovat na internet. Zčásti i proto, že se stejně jako naši čtenáři nechceme zříci hmatového smyslového požitku při listování a čtení časopisu, který není se surfováním na internetu srovnatelný. Dalším důvodem je to, že v tištěném médiu mohou být témata organizována zcela jinak a také svazek potištěných stran před očima umožňuje zcela jiné soustředění. Zatímco při internetovém “čtení” člověk současně hlídá příchozí emaily nebo se nechá svést mnoha dalšími zajímavými linky k dalším informacím a skončí nakonec někde úplně jinde.

Tak bude časopis Double, který vydává Německé forum loutkového divadla a loutkářství, i nadále pokračovat ve své klasické tištěné podobě v jednoduchém černobílém designu a bude dále sledovat a reflektovat umělecký vývoj žánru. Double také informuje a diskutuje o loutkovém divadle v jeho umělecko-praktických, filozofických, vědeckých a literárních aspektech. V konkrétní podobě jsou to tematické redakční celky (v posledním vydání “Dis-Orientation”) a speciální přílohy ze spolkových zemí, které zahrnují eseje a kritiky, rozhovory a poetické reflexe. Vedle toho jsou tu zprávy o festivalech, konferencích, výstavách a publikacích z uplynulého pololetí. Od počátku existence časopisu také redakce kladla mimořádný důraz na mezinárodní dění a spolupráce. Skutečnost, že každé číslo nyní obsahuje i přehled o aktuálních zahraničních festivalech, že je k tematickým článkům přiřazeno anglické resumé a že od roku 2012 obsahuje každé vydání Double jednu anglickou nebo francouzskou esej v originále, je jen logickým pokračováním této intence. Také spolupráce s časopisem Loutkář (double 17/Loutkář č 5/2010), zvláštní vydání ke světovému kongresu UNIMA v roce 2008 a publikační výměna s odbornými časopisy mj. z Francie, Anglie, USA, Japonska, Polska, Iránu a nejnověji i z Maďarska odpovídají této koncepci.

Titul časopisu Double odkazuje k jednomu z velkých témat loutkového divadla: k tématu paralelních světů a nápodob, dvojníků a zrcadlových obrazů – a současně i k základnímu hereckému nároku žánru – požadavku vždy znovu a znovu nově “vynalézat” a definovat vztah mezi hercem a figurou – tedy mezi tělem a jeho “dvojníkem”. Double chce být platformou pro reflexi velmi různorodých forem současného divadla loutek, figur, objektů a materiálu, který z tohoto uměleckého zkoumání vzniká.

Double byl založen v roce 2004 skupinou kritiků, teatrologů a pořadatelů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti loutkového divadla. Důvodem byla potřeba důkladné mediální reflexe této zvláštní divadelní řeči. A přání vynést na světlo boží a zájem veřejnosti do té doby mediálně podceňovaný divadelní druh tak, aby jeho obraz odpovídal skutečnému uměleckému významu německých a mezinárodních loutkářských inscenací. Ochota renomovaného německého divadelního časopisu Theater der Zeit se sídlem v Berlíně vydávat ve spolupráci s dfp a s nezávislou redakcí časopis o loutkovém divadle poskytla jedinečnou šanci pro publicistickou diskusi o tomto divadelním druhu v kontextu všech dalších scénických umění a možnost ho příslušně prezentovat čtenářům.

V květnu 2004 vyšlo první číslo Double jako příloha abonentních exemplářů v celém Německu rozšířeného odborného časopisu Theater der Zeit a od té doby přispívá k novému, přiměřenějšímu pochopení loutkového divadla i u čtenářů, zvyklých jinak převážně na “velké” činoherní nebo hudební divadlo. Při všem zájmu o konstruktivní kritiku nám ale záleží na tom, aby Double nebyl prostorem pro polemiky a hádky, ale časopisem, který vědomě slouží rozvoji loutkového divadla – mimo jiné i tím, že bude stále vyzývat k přemýšlení a diskusím o premisách a uměleckých výsledcích žánru. V klidu, listujíce stránku za stránkou dlouhodobě koncipovaným a pečlivě rešeršovaným tištěným vydáním časopisu.

Překlad Magdalena Živná

Loutkář 4/2012, p. 157–158.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.