Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Predmerský, Vladimír: Zápisník zo Slovenska

D. Inštitorisová bola v rokoch 1986 – 89 dramaturgičkou žilinského BD. Prešlo určité obdobie a od roku 1994 je doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. vedeckou a pedagogickou pracovníčkou Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre oblasť dejiny a teória divadla. Hoci sa zaoberá širokým spektrom divadelnej tvorby a jej osobností (naposledy editorka a spoluautorka monografie Peter Scherhaufer – Učiteľ “šašků”, 2006), oblasť bábkového divadla zostala aj naďalej súčasťou jej záujmu. S jej menom sa stretávame aj v Loutkáři. So svojimi študentmi tiahne po bábkových divadlách, aby ich potom na seminárnych hodinách viedla k všeobecným záverom o videných predstaveniach. Niektorí žiaci sú už dnes pri verejných vystúpeniach obrazom jej myslenia… Lebo v oblasti vedeckého myslenia sa D. Inštitorisová cíti ako ryba vo vode. Pripomínam jej pohľad na slovenské profesionálne bábkarstvo O súčasnom jazyku bábkového divadla v publikácii Šamani, mágovia a komedianti (2002), pozornosť venovanú súkromným bábkovým divadlám a ich festivalom, jej úvahy nad rozprávkou na javisku, alebo záujem o oblasť ochotníckeho divadelníctva. Teraz spomínané články a odborné štúdie upravila a včlenila aj s ďalšími dvoma autormi, zaoberajúcimi sa inými divadelnými žánrami (P. Oravec, M. Ballay) do spoločnej publikácie Tváre súčasného slovenského divadla (2006). Takouto formou sa aj odborné články o bábkovom divadle dostávajú do širšieho čitateľského povedomia. Minuloročnú sedemdesiatku básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa a publicistu Ľubomíra Feldeka si pripomenula aj Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zásluhou prof. Ondreja Sliackeho (mimochodom, autora bábkových hier a televíznych scenárov pre deti a mládež) usporiadala škola 10. novembra 2006 konferenciu, na ktorej vystúpili odborní referenti, mapujúci jednotlivé oblasti autorovej tvorby (bábkovú nevynímajúc). Teraz všetky príspevky z konferencie, doplnené o niektoré dobové Feldekove názory a tvorbu, vyšli v odbornom časopise o umení pre deti a mládež BIBIANA (roč. XIII., č. 4/2006), ktorý je vlastne slovenským pokračovaním kedysi spoločného časopisu Zlatý máj. Monotematické číslo časopisu obohacujú ukážky vynikajúcich ilustrátorov Feldekových kníh Albína Brunovského, Miroslava Cipára, Ľubomíra Kellembergera, Dušana Kallaya a Petra Uchnára. Dramaturgovia divadiel tu majú jedinečnú príležitosť komplexne sa zoznámiť s Feldekovou tvorbou a prípadne pouvažovať, ktorá z jeho moderne prerozprávaných klasických rozprávok (Veľká kniha slovenských rozprávok, Reader´s Digest), by bola vhodná pre dramatizáciu. Meno umeleckého fotografa Tibora Huszára (1952), absolventa pražskej FAMU (1983), poznáme z viacerých jeho významných fotografických publikácií. Pozoruhodná je najmä kniha venovaná vynikajúcej osobnosti slovenského výtvarného umenia Kolomanovi Sokolovi, ktorého tvorbu sledoval Huszár počas svojho niekoľkoročného pobytu v USA. Teraz Huszár vydal objemnú knihu (údajne vážiacu šesť kilogramov) s titulom Na krídlach večnosti (2006), v ktorej sú jeho fotografické pohľady na slovenské i zahraničné divadelné inscenácie. Medzi inými aj zábery z dvoch predstavení bratislavského, vtedy ešte Štátneho bábkového divadla; Gogoľovho Plášťa hosťujúceho činoherného režiséra Romana Poláka a Mozartovej Čarovnej flauty v réžii Jozefa Bednárika. Režisér Milan Tomášek (1. marca 1927) sa narodil síce v Čechách, ale narukovať musel do Banskej Bystrice. Tam si našiel svoju životnú družku, s ktorou spoločne stáli v roku 1960 pri zrode profesionálneho bábkového divadla. S výtvarníkom K. Hejcmanom tu vytvorili niekoľko vydarených inscenácií (pripomeniem aspoň Markovej Diablov most, 1966). Následne odišiel do plzenského Divadla detí, aby sa po dvoch rokoch opäť vrátil na Slovensko. Zakotvil v žilinskom BD, kde pôsobil ako režisér až do svojho odchodu na dôchodok (1987). Spoločne s výtvarníkom Jiřím Bláhom úspešne uviedli Pavlíčkovho Slávika (1970). Z ďalších Tomáškových réžií pripomeniem aspoň výpravného Koníčka Hrbáčika (1977) s bábkami a maskami Jany Pogorielovej a Pilného čiernodivadelnú Revue Ferri a Tonny (1976), s ktorou divadlo prebrázdilo bezmála polovicu sveta. Milanovi Tomáškovi k jeho životnému jubileu želáme pevné zdravie a príznačný optimizmus.

Loutkář 2/2007, p. 58.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.