Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Ozábalová, Ivica: Katedra bábkarskej tvorby na VŠMU v Bratislave

Vysoká škola múzických umení v Bratislave bola zriadená 9. 6. 1949 ako najvyššie dramatické a hudobné školstvo na Slovensku, s poslaním vychovávať umelcov a umenovedcov na vysokej profesionálnej úrovni. Vo svojich začiatkoch mala dramatický, hudobný a tanečný odbor, roku 1953 sa vytvorili dve samostatné fakulty, Divadelná a Hudobná. V školskom roku 1989/1990 sa na Divadelnej fakulte VŠMU otvorila Katedra bábkarskej tvorby.

Hovoríme s jej pedagógom a vedúcim, Andrejom Pachingerom.

Prvou vysokou bábkarskou školou na svete bola Bábkarská katedra Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Vznikla roku 1952 a vychovala množstvo bábkarov, ktorí v bývalom Československu zavŕšili proces profesionalizácie bábkových divadiel. Podľa jej vzoru boli neskôr založené vysoké školy bábkarske na celom svete. Ako sa “bábkarina” študuje v Bratislave?

Katedra bábkarskej tvorby na VŠMU nemá takú tradíciu ako pražská, veď onedlho zakončí iba druhú dekádu svojej existencie. Koncepcia štúdia vychádzala z bohatých skúseností pražskej DAMU s tým rozdielom, že kým sa pražská škola po roku 1990 preorientovala na školu bábkového a alternatívneho divadla, tá naša, ktorá práve v tom čase vznikla, reagovala na aktuálne potreby slovenských profesionálnych bábkových divadiel. Aj keď je to možno trochu konzervatívne, bábkarskú tvorbu na našej katedre považujeme za prioritnú. Nie je to však dogma. Súčasné vývojové trendy neobchádzame, preto sa študijné programy menia a prispôsobujú aktuálnym požiadavkám a potrebám.

Aké špecializácie sa môžu na Katedre bábkarskej tvorby študovať?

Katedra zastrešuje, povedal by som subkatedry bábkoherectva, réžie, dramaturgie a scénografie. Doteraz poslucháči končili svoje štúdium ako magistri. Od školského roku 2006/2007 sa budú na všetky odbory prijímať študenti na bakalárske štúdium a podľa výsledkov štúdia a prijímacích pohovorov budú môcť pokračovať v magisterskom študijnom programe.

V predchádzajúcom období sa študentom umožňovalo pracovať na tzv. voľných projektoch.

Zadanie, tzv. voľný projekt, sa pridelil študentovi 3. ročníka. Sám si mohol vybrať tému a spolupracovníkov. Vzniklo tak veľa zaujímavých prác, mnohé lepšie ako tie “povinné”. Možno preto, že voľné projekty poskytovali študentom viac voľnosti a samostatnosti, ale aj zodpovednosti. Pokiaľ ide o ostatné práce, v minulosti si každý vedúci pedagóg určoval dramaturgiu pre svoj ročník sám. V súčasnosti sa snažíme vytvoriť dramaturgický plán pre všetky ročníky v súlade s vyučovacím programom a personálnym a profesným obsadením jednotlivých ročníkov.

Niektoré študentské práce, predovšetkým absolventské, sa darí realizovať v spolupráci s profesionálnymi bábkovými divadlami a s Bibianou.

Táto spolupráca pomáha vytvoriť náročnejšie projekty. Pre školu je to nezanedbateľná pomoc finančná, študenti si môžu overiť nadobudnuté vedomosti v divadelnej praxi a divadlá vytypovať prípadných budúcich členov svojich umeleckých súborov. Musím spomenúť aj spoluprácu so združením Deti Dunaja so sídlom vo Francúzsku, ktorej konkrétnym výsledkom sú dve inscenácie. Hrajú sa pre deti detských domov. Mali veľký úspech a mimoriadne pozitívnu odozvu u verejnosti.

Hlási sa na Katedru bábkarskej tvorby dostatočný počet záujemcov?

Nehlási sa ich k nám toľko, ako na činohru, ale z tých 30-tich sa nám doposiaľ vždy podarilo zostaviť dobré a pomerne vyvážené ročníky v počte 6 – 8 poslucháčov.

Ako sa uplatňujú vaši absolventi? Majú vôbec možnosť získať v bábkových divadlách angažmán?

V tomto smere by mohla byť situácia aj lepšia, no nik z našich absolventov neostal na ulici! Aj keď sa všetci do bábkových divadiel nedostali, lebo stavy sú plné, tým, že mali na škole všestrannú prípravu, nielen bábkarskú, uplatňujú sa v činohre, muzikáli, dabingu a rozhlase. Ak sa im nepodarí získať angažmán, hosťujú v rôznych divadlách na titul a rolu.

Vstupuje Katedra bábkarskej tvorby VŠMU aj do medzinárodnej konfrontácie?

Samozrejme, najčastejšie na rôznych medzinárodných bábkarských festivaloch. Naši študenti vystupovali na festivale v Ľublani, v Charleville-Méziéres, Białystoku, Bielsko-Białej, na Skupovej Plzni a Mateřinke v Liberci. Teraz sa pripravujeme do chorvátskeho Záhrebu na PIF. Na domácej pôde sa pravidelne zúčastňujeme Bábkarskej Bystrice. Hrali sme tiež na festivale Rozprávky Pavla Dobšinského, ktorý usporiadalo Bratislavské bábkové divadlo.

Najväčšími prínosmi a podnetmi sú určite medzinárodné študentské festivaly.

Do tejto kategórie patrí festival Istropolitana v Bratislave. Organizuje ho naša VŠMU. Chodíme na Stretnutie do Nitry, na Zlomvaz do Prahy a na Setkání do Brna.

Mohol by si porovnať kvalitu výsledkov prác poslucháčov vašej školy s inými? Prípadne s vyučovacími metódami na tej-ktorej škole?

To si netrúfam, lebo ich detailne nepoznám. Každá škola pracuje v iných podmienkach, najmä finančných, od ktorých sa odvíja veľmi veľa vecí… Myslím, že pražská škola je na tom finančne lepšie, môže si dovoliť širší pedagogický tím. Za výsledky prác našich študentov sa však nemusíme hanbiť, dôkazom čoho je niekoľko ocenení zo spomínaných festivalov.

Obaja sme odchovancami pražskej školy. Spolu s ostatnými jej absolventami sme postupne vymenili grunderskú generáciu slovenských profesionálnych divadiel. V súčasnosti v nich prebieha ďalšia generačná výmena, tú našu “pražskú” pomaly ale isto už vymieňajú absolventi Katedry bábkarskej tvorby z VŠMU v Bratislave.

Je to večný kolobeh života a je dobre, že my odovzdávame svoje skúsenosti divadelnej mladi a že do slovenských profesionálnych bábkových divadiel nastupujú absolventi bratislavskej školy. Tým sa iba potvrdzuje jej užitočnosť a opodstatnenosť, ako aj to, že naša pedagogická práca nie je zbytočná.

Loutkář 5/2006, p. 231.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.