Meyer, Anke: Publicistická reflexe současného divadla předmětů

Nejenom sám žánr loutkového a objektového divadla (či jinou terminologií „divadla figur“ nebo „divadla předmětů“ (Puppen- und Objekttheater/Figurentheater/Theater der Dinge) se v posledních dvou desetiletích zásadně proměnil. Rozsáhlou změnou procházejí i média, která toto umění sledují, reflektují a potenciálně podporují. Oba komunikační kanály – divadlo i zpravodajství o něm – takto dynamicky reagují na aktuální společenský vývoj, spojený s globalizací a stálou akcelerací dění; reagují na technické novinky a především na rozsáhlou digitalizaci a vítězné tažení elektronické komunikace.

V oblasti časopisů o loutkovém divadle, které vycházejí v Německu, lze například vysledovat skutečnost, že tři největší z nich – Double, Das andere Theater a Puppen, Menschen und Objekte – se ve stále větší míře profilují jako tematická vydání. Aktuální recenze nebo ohlašování nových premiér se tak v těchto tištěných médiích výrazně redukují. Při vší rozdílnosti jejich cílových skupin a žánrového zaměření je to vývoj, který probíhá paralelně. Což souvisí mj. i s tím, že všichni tři vydavatelé zmíněných časopisů provozují vlastní internetové stránky. Tyto webové prezentace (www.fidena.de; www.vdp-ev.de; www.unima.de) tak postupně přebírají určité publicistické funkce – ohlašování premiér a festivalů, výběrová řízení nebo personální oznamy.

Přitom se také ve struktuře a obsahu těchto internetových prezentací odráží individuální profil jednotlivých provozovatelů:

www.vdp-ev.de je oficiální webovou prezentací Svazu německých loutkových divadel (Verband Deutscher Puppentheater, VDP). Obsahové těžiště tvoří informace, týkající se svazu a jeho služeb pro členy. Zvlášť cenný je zde úplný seznam členů s odkazy na webové stránky členských divadel a seznam inscenací s podrobnými informacemi k produkcím členů VDP. Tato položka je také důležitým marketingovým nástrojem pro ta z členských divadel, která fungují zároveň jako zájezdová. Adresa www.vdp-ev.de navíc poskytuje podrobné informace pro všechny zájemce o loutkářské povolání a nabízí také obsáhlou odkazovou sekci.

Webová stránka www.unima.de informuje zejména o svazových aktivitách německého centra UNIMA. Je zde interní sekce pro členy, vybrané informace o různých akcích a jednotlivé články a informace ke struktuře a cílům sdružení a mezinárodní organizace UNIMA. Obě tyto webové prezentace ale nejsou zamýšleny jako veřejný portál pro loutkové divadlo.

Naproti tomu portál www.puppenspiel-portal.eu je provozován jako komerční medium a je zdarma k dispozici všem pořadatelům akcí, workshopů, divadelních představení, festivalů atp. Uživatelé si sami řídí publikování svých příspěvků a údajů prostřednictvím bezplatného konta. Obsah portálu doplňují reklamní bannery a linky a občasné redakční příspěvky.

Začátkem roku 2011 byl na adrese www.fidena.de v němčině a angličtině spuštěn Kreativní portál německého loutkového divadla (Kreativportal für das deutsche Figurentheater), za jehož koncepci a redakci odpovídá Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst (Německé forum loutkového divadla a loutkářství, dfp). Najdete zde nejenom informace o mezinárodním loutkářském festivalu FIDENA (FIgurentheater DEr NAtionen) a o činnosti svazu dfp, ale je to především portál, který nabízí celé německé loutkářské scéně možnost k prezentaci. Každý herec nebo tvůrce loutek, každé divadlo, festival, archiv nebo muzeum se zde mohou představit svými texty, fotogalerií nebo videem. Prezentace je bezplatná a je volně přístupná všem tvůrcům v oblasti loutkového divadla. Registrovaní uživatelé mohou sami v Kalendáři publikovat termíny premiér, workshopů, festivalů nebo výstav. Adresa každého divadla nebo instituce je přímo propojena s mapami Google, takže každý potenciální návštěvník nebo divák sám najde cestu k místu konání. Kalendář, omezený na německé loutkové divadlo, je ale doplněn o další personální údaje, ceny, výběrová řízení a nově vydané publikace v Německu i zahraničí (také anglicky a francouzsky) a o odkazy na důležité mezinárodní akce.

Název Kreativní portál se vztahuje především k sekci Kunstpiep. Do ní jsou zařazovány na zakázku vytvořené originální příspěvky umělců z oblasti loutkového divadla a příbuzných umění. Na základě tohoto modulu se v říjnu 2011 konala první Soutěž Kunstpiep v oboru animovaného (interaktivního) krátkého filmu. Soutěžní příspěvky byly umístěny na portál www.fidena.de (zde je jich možno i nadále zhlédnout zhruba 50) a odborná porota z nich vybrala 10 pro promítání v Bochumi a udělila Cenu Kunstpiep. V roce 2013 už bude soutěž vypsána jako mezinárodní. Se jmenovaným modulem úzce souvisí i sekce Videobox, kde lze nalézt vybrané ukázky z německých loutkových představení.

Další významnou součástí Kreativního portálu je rubrika s redakčními příspěvky (z větší části přeloženými též do angličtiny) k loutkovému divadlu. Sem patří i eseje a recenze knih v sekci Reflexion und Diskurs; portréty a rozhovory s umělci a dalšími osobnostmi z oblasti loutkového divadla (rubrika Portrait); reportáže o projektech, festivalech, vzdělávacích zařízeních a kurzech, muzeích nebo německých loutkových divadlech (sekce Spot); knižní online katalog v Bibliothek des dfp a online lexikon loutkového divadla v Německu, který se postupně vytváří (nejprve ale bude dostupný pouze německy).

Stejně tak zatím pouze německy jsou už dva měsíce ve spolupráci s odborným časopisem Double uveřejňovány krátké recenze Double-Kurzkritiken. Těmito jednou až dvěma měsíčně publikovanými stručnými recenzemi aktuálních inscenací loutkových divadel v Německu se zde postupně etabluje něco jako online verze časopisu Double. Ale v tištěném vydání časopisu samozřejmě nadále pokračuje pravidelné publikování recenzí i zahraničních inscenací.

Ale ani elektronicky uveřejňované články tištěnou verzi časopisu Double nenahradí. Rozhodně se nechceme, jak to před několika lety udělal krásný hlubotiskový časopis PapierTheater, kompletně přestěhovat na internet. Zčásti i proto, že se stejně jako naši čtenáři nechceme zříci hmatového smyslového požitku při listování a čtení časopisu, který není se surfováním na internetu srovnatelný. Dalším důvodem je to, že v tištěném médiu mohou být témata organizována zcela jinak a také svazek potištěných stran před očima umožňuje zcela jiné soustředění. Zatímco při internetovém „čtení“ člověk současně hlídá příchozí emaily nebo se nechá svést mnoha dalšími zajímavými linky k dalším informacím a skončí nakonec někde úplně jinde.

Tak bude časopis Double, který vydává Německé forum loutkového divadla a loutkářství, i nadále pokračovat ve své klasické tištěné podobě v jednoduchém černobílém designu a bude dále sledovat a reflektovat umělecký vývoj žánru. Double také informuje a diskutuje o loutkovém divadle v jeho umělecko-praktických, filozofických, vědeckých a literárních aspektech. V konkrétní podobě jsou to tematické redakční celky (v posledním vydání „Dis-Orientation“) a speciální přílohy ze spolkových zemí, které zahrnují eseje a kritiky, rozhovory a poetické reflexe. Vedle toho jsou tu zprávy o festivalech, konferencích, výstavách a publikacích z uplynulého pololetí. Od počátku existence časopisu také redakce kladla mimořádný důraz na mezinárodní dění a spolupráce. Skutečnost, že každé číslo nyní obsahuje i přehled o aktuálních zahraničních festivalech, že je k tematickým článkům přiřazeno anglické resumé a že od roku 2012 obsahuje každé vydání Double jednu anglickou nebo francouzskou esej v originále, je jen logickým pokračováním této intence. Také spolupráce s časopisem Loutkář (double 17/Loutkář č 5/2010), zvláštní vydání ke světovému kongresu UNIMA v roce 2008 a publikační výměna s odbornými časopisy mj. z Francie, Anglie, USA, Japonska, Polska, Iránu a nejnověji i z Maďarska odpovídají této koncepci.

Titul časopisu Double odkazuje k jednomu z velkých témat loutkového divadla: k tématu paralelních světů a nápodob, dvojníků a zrcadlových obrazů – a současně i k základnímu hereckému nároku žánru – požadavku vždy znovu a znovu nově „vynalézat“ a definovat vztah mezi hercem a figurou – tedy mezi tělem a jeho „dvojníkem“. Double chce být platformou pro reflexi velmi různorodých forem současného divadla loutek, figur, objektů a materiálu, který z tohoto uměleckého zkoumání vzniká.

Double byl založen v roce 2004 skupinou kritiků, teatrologů a pořadatelů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti loutkového divadla. Důvodem byla potřeba důkladné mediální reflexe této zvláštní divadelní řeči. A přání vynést na světlo boží a zájem veřejnosti do té doby mediálně podceňovaný divadelní druh tak, aby jeho obraz odpovídal skutečnému uměleckému významu německých a mezinárodních loutkářských inscenací. Ochota renomovaného německého divadelního časopisu Theater der Zeit se sídlem v Berlíně vydávat ve spolupráci s dfp a s nezávislou redakcí časopis o loutkovém divadle poskytla jedinečnou šanci pro publicistickou diskusi o tomto divadelním druhu v kontextu všech dalších scénických umění a možnost ho příslušně prezentovat čtenářům.

V květnu 2004 vyšlo první číslo Double jako příloha abonentních exemplářů v celém Německu rozšířeného odborného časopisu Theater der Zeit a od té doby přispívá k novému, přiměřenějšímu pochopení loutkového divadla i u čtenářů, zvyklých jinak převážně na „velké“ činoherní nebo hudební divadlo. Při všem zájmu o konstruktivní kritiku nám ale záleží na tom, aby Double nebyl prostorem pro polemiky a hádky, ale časopisem, který vědomě slouží rozvoji loutkového divadla – mimo jiné i tím, že bude stále vyzývat k přemýšlení a diskusím o premisách a uměleckých výsledcích žánru. V klidu, listujíce stránku za stránkou dlouhodobě koncipovaným a pečlivě rešeršovaným tištěným vydáním časopisu.

Překlad Magdalena Živná

Loutkář 4/2012, s. 157–158.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.