Loutkar.online

psl: Koutek SAL

Konference SAL SČDO

Významnou událostí pro SAL bylo konání konference Skupiny amatérských loutkářů, která proběhla 4. července na 58. Loutkářské Chrudimi. Jejím hlavním úkolem bylo jako vždy zhodnocení uplynulého období v činnosti SAL, volba nových orgánů a náplň práce v období dalším.

Po vzpomínce na zemřelé významné členy SAL byla předána i významná ocenění. Zlatý odznak J. K. Tyla získali za celoživotní práci pro amatérské loutkářství Jaroslav Vidlař a Jan Pém. Čestné uznání Matěje Kopeckého v souvislosti se 60. výročím vzniku pak soubor Před branou z Rakovníka.

Prvním bodem jednání byla zpráva o činnosti SAL za uplynulé období, kterou přednesl předseda SAL Jan Pém. Ocenil především, že se SAL podařilo dostat z jistého útlumu a uspořádat řadu významných akcí, jako byly zejména festivaly, mezi nimiž je třeba ocenit především VIII. Přehlídku individuálních výstupů s loutkou. Došlo k mírnému nárůstu počtu členů a ke zvýšení aktivity členů a členských souborů v práci organizace. V tomto smyslu jsou před organizací další úkoly, které by měly kvalitativně rozvést všechny funkce SAL. Po hlavní zprávě pak následovala zpráva o hospodaření v přednesu Hana Kalašové a zpráva kontrolní komise, kterou přednesl Jan Suchý. V průběhu diskuse se pak delegáti mohli vyjádřit k všem otázkám SAL i amatérskému loutkářství jako celku. V rámci diskuse bylo řečeno mnoho pozitivního k práci organizace, byl oceněn i přístup při řešení některých obecných otázek, jako byla např. intervence na Ministerstvu kultury ČR k existenci Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

V další části konference se konaly volby nové Rady SAL na další tři roky. V tajném hlasování byli zvoleni: Jan Havel (Vysoké Mýto), Hana Kalašová (Praha), Tomáš Kapsa (Rakovník), Alena Miklíková (Přerov), Jan Müller (Praha), Jan Pém (Rakovník), Aleš Pop (Olomouc), Petr Slunečko (Praha), Josefína Stehlíková (Cvikov), Jan Suchý (Hostivice), Marie Veřmířovská (Přerov), Tomáš Zemek (Smiřice), Jan Řezníček (Libáň), Jiří Krása (Praha).

Na ustavujícím zasedání Rady byl zvolen předsedou Rady Jan Pém, místopředsedou Petr Slunečko, tajemníkem Tomáš Kapsa, pokladnicí Hana Kalašová a předsedou kontrolní komise Jan Suchý.

Závěrem jednání, jehož se zúčastnil i Pavel Panenka, tajemník SČDO, bylo schváleno odstupující Radě absolutorium a závěrečné usnesení, jehož hlavními úkoly jsou zabezpečení činnosti Skupiny v rámci loutkářského hnutí i SČDO, zpracování nového plánu práce SAL, větší mobilizace členské základny a její další nárůst, zvýšení účasti členů na IX. přehlídce individuálních výstupů s loutkou a volba delegátů na konferenci SČDO, která se bude konat letos v září.

IX. Přehlídka individuálních výstupů s loutkou 2009–2010

Skupina amatérských loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků ve spolupráci s Občanským sdružením DILIA, Divadlem Spejbla a Hurvínka, Českomoravskou radou Svazu klubů mládeže, redakcí časopisu Loutkář, Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, Naivním divadlem v Liberci a Uměleckou výrobou Mašek ze Znojma vyhlašuje IX. ročník Přehlídky individuálních výstupů s loutkou a malých loutkářských forem.

Posláním přehlídky je působit na zvýšení úrovně loutkoherecké práce v amatérských loutkářských souborech a podpořit vystupování loutkářů při nejrůznějších příležitostech. Při vyhlášení pravidel přehlídky byly vyhodnoceny zkušenosti z uspořádání předchozích ročníků akce.

Pravidla by měla opět podpořit k účasti nejen učitelky mateřských škol, ale také studenty ZUŠ, pro něž může být příprava výstupu i součástí jejich vzdělávacího procesu. Organizační podmínky akce se v podstatě nemění, jen počítají s možností náhradníků, jejichž význam nastane při srovnání výsledků všech oblastních kol.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že pravidla neomezují zájemce, pokud půjde o způsob jejich vyjádření, ale musí se jednat o vystoupení s loutkou. Délka výstupu se prodlužuje na 6 minut.

Kategorie výstupů:

1. výstupy jednotlivců s komplexním loutkohereckým projevem, výstupy varietní a pantomimické

2. výstupy učitelek mateřských škol, studentů ZUŠ a pedagogických pracovníků

3. výstupy malých, nejvýše tříčlenných skupin

Účast na přehlídce

Přehlídky se může zúčastnit každý obyvatel ČR starší 6 let, který podá včas přihlášku. Další podmínkou je, že loutkové divadlo není pro něho zdrojem obživy. Přihlášku je třeba zaslat na adresu ředitele přehlídky nejpozději do 30. 12. 2009. V přihlášce účastník uvede, do které kategorie se hlásí, dále pak název výstupu s uvedením autorů, své jméno, adresu, datum narození a případně členství v souboru.

Organizace přehlídky

Organizace přehlídky je dvoustupňová. Podle počtu přihlášených a místa jejich pobytu v ČR budou uspořádána první kola. Nejlepší výstupy vybrané porotou postoupí do finále. Porota z předvedených výstupů může určit i náhradníky, kteří postoupí do finále podle potřeby na základě rozhodnutí organizačního štábu akce. Finále přehlídky se pravděpodobně uskuteční v rámci programu Loutkářská Chrudim 2010. První kola proběhnou od února do května 2010. Délka výstupu by neměla překročit dobu 6 minut.

Kriteria hodnocení výstupu

1. dramaturgie výstupu – celková úroveň textu, případně námětu, jeho myšlenková závažnost, nápaditost a originalita pojetí

2. loutkoherecký projev – zvládnutí loutky, hlasového působení

3. výtvarné řešení

4. celkový účin výstupu, který je kriteriem rozhodujícím

Porota a ceny

Poroty pro obě kola jmenuje SAL SČDO. Ty vyhodnotí všechny výstupy a určí vítěze v jednotlivých kategoriích. Dále mohou navrhnout k ocenění výstupy v souvislosti s jejich dramaturgií, loutkovodičským a mluvním projevem, autorstvím či jeho výtvarným pojednáním. Ceny mohou získat pouze přímí účastníci přehlídky. Všichni účastníci přehlídky obdrží účastnické diplomy, vítězové a jinak ocenění pak věcné ceny.

Zabezpečení akce

SAL SČDO garantuje zabezpečení konání přehlídky a účastníkům uhradí cestovní náklady. Přihlášky je třeba zaslat na adresu: JUDr. Petr Slunečko, Praha 8, Březiněves, Za Sadem 213, 182 00.

Rolnička

V průběhu dubna a června vyšla dvě čísla zpravodaje Rolnička. 2. číslo informuje o programu LCH a akci „Sletu Kašpárků“ k 80. výročí vzniku UNIMA, který se konal v Praze 23. května. Součástí čísla jsou rovněž zprávy z loutkářských souborů a materiál ke špalíčkovým loutkám, který připravili Slávek a Pavla Kuschmitzovi.

3. číslo Rolničky je pak především věnováno IX. Přehlídce IVL, která byla vyhlášena na LCH. Číslo rovněž uvádí seznam členských souborů SAL a pokračování materiálu ke špalíčkovým loutkám.

Festival v Přerově

Ve dnech 15. – 17. května proběhla v Přerově 4. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel, o které najdete podrobnější zprávu v tomto čísle.

Loutkář 4/2009, s. 152–153.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.