Loutkar.online

Ozábalová, Ivica: Bibiana - dvadsaťročný jubilant

Hneď na začiatku roku 2007 si Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, pripomína dvadsiate výročie svojho založenia. Vznikla ako partner už existujúceho podujatia Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Okrem toho zastrešuje aj Bienále animácie Bratislava (BAB) a vyvíja pozoruhodnú vystavovateľskú a programovú činnosť, zameranú na rozvoj umeleckej tvorby pre deti a rozvoj detskej fantázie a kreativity.

V oblasti ilustrácie detskej knihy sa BIB veľmi rýchlo etablovalo na prestížne podujatie medzinárodného významu. Koná sa v septembri a októbri každého nepárneho roku v Bratislave pod záštitou UNESCO a IBBA. BAB je medzinárodným festivalom animovaných filmov adresovaných výlučne detskému divákovi a prebieha počas trvania BIB. Obe podujatia majú súťažný charakter, udeľuje sa na nich niekoľko cien.

Bibiana je sídlom Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú literatúru (IBBA). Organizuje národnú súťaž Najkrajšie knihy Slovenska, Dni detskej knihy a ďalšie. Pripravuje slovenskú účasť na medzinárodných podujatiach a kongresoch IBBA, ako aj návrhy na ocenenia slovenských tvorcov Cenou H. CH. Andersena.

Súčasťou Bibiany je Centrum informatiky a dokumentácie a knižnica. Základom jej fondov sa stala zbierka kníh z výstavných prehliadok BIB od roku 1967. Centrum komplexne mapuje domáce a svetové dianie v oblasti umenia pre deti. Štyri razy do roka Bibiana vydáva rovnomennú revue ako jediné periodikum na Slovensku, zaoberajúce sa problematikou umeleckej tvorby pre deti.

Výstavné a programové aktivity Bibiany netradičným spôsobom deťom približujú všetky umelecké druhy a žánre a rozvíjajú ich fantáziu a vlastnú kreativitu. V dramaturgickej dielni (hlavný dramaturg E. Čárska) vznikajú príťažlivé projekty nielen pre deti, ale aj pre dospelých – ich rodičov, čím nadobúdajú rodinný charakter.

Vyhľadávanými a veľmi populárnymi sa stali výstavné cykly na rôzne témy, napr. o premenách materiálu (Tisíc a jedna niť – textil, Papierosvet – papier, Premeny dreva – drevo), o národostných menšinách (Čie sú to deti – Rómovia, Mám svetlo – Židia, Farebná krajina – Rusíni) alebo cykly výtvarné (Leonardo, Vincent, Umenie je hra – Ľ. Fulla), tiež verneovky K. Zemana, slovenské folklórne tradície (Stridžie dni, Na skle maľované) alebo neraz svojskou poetikou spracovaná téma Vianoc.

Dramaturgia Bibiany nezabúda ani na výročia slávnych osobností. Roku 2005 si napr. uctila veľkého rozprávkára H. Ch. Andersena výstavou Lietajúci kufor (autor libreta J. Uličiansky a výtvarné objekty z Andersenových rozprávok E. Farkašová), v rámci ktorej študenti Katedry bábkarskej tvorby VŠMU uvádzali jeho rozprávky O princeznej na hrášku a Kresadlo.

Mnohé výstavy boli venované bábkovému divadlu a jeho tvorcom. Na výstave Bábky prezentovali svoju tvorbu pre košické bábkové divadlo E. Farkašová a P. Čisárik (Janko Pipora, Peter Pan, Radúz a Ľudmila, Golego, Šťastný princ, Ježipero, Krajina Zázračno). H. Cigánová predstavovala na výstave Báby, bábky, bábiky najmä svoju tvorbu pre Štátne bábkové divadlo v Bratislave (Plášť, Gilgameš, Guliverove cesty, Krištof Kolumbus). Pod názvom Krajina bábok v inštalácii známeho technológa A. Dušu predstavila svoju tvorbu pre košické, žilinské a banskobystrické bábkové divadlo J. Pogorielová (Čin – Čin, Slávik, Perinbaba a i.). Nedávna výstava Obyčajné zázraky oboznámila návštevníkov Bibiany s tvorbou F. Liptáka pre nitrianske Teatro Tatro.

Široký tím spolupracovníkov dramaturgičky E. Čárskej (J. Uličiansky, P. Uher – v súčasnosti dramaturg Bibiany na čiastočný úväzok, E. Farkašová, Nela a Miro Dušovci, Z. Malcová, N. Janíková, Z. Hlavinová a mnohí ďalší) vždy ponúka zaujímavé témy v atraktívnom priestorovo – výtvarnom riešení, ponúka prekvapenie, dobrodružstvo, zábavu i poznanie, pričom sa ráta s aktivitou návštevníka. Súčasťou výstav sú takmer vždy tvorivé dielne korešpondujúce s ich témou.

Svoje miesto si našli v Bibiane aj medzinárodné projekty. Rodinné divadlá prišli do Bibiany z Muzea loutkařských kultur v Chrudimi. S ľudovými hrdinami európskeho bábkového divadla (Kašpárek, Pulcinella, Punch, Guignol, Petruška, Vasilache a ďalší) sa návštevníci mohli stretnúť na výstave Euromarionettes, zapožičanú Centrom di Figura v talianskej Cervii. Pred Bratislavou túto výstavu videli stovky divákov na medzinárodných bábkarských festivaloch v Ľublani (v rámci Kongresu UNIMA ´92), v Cervii, Charleville–Mezières a na Minifest TOP ´94 v slovenských Topoľčiankach.

Zatiaľ najväčším medzinárodným projektom (dramaturgia, libreto E. Čárska) boli štyri samostatné bábkarské výstavy krajín V4 v autorskej spolupráci s A. Exnarovou (Česká republika), E. Meszárosovou (Maďarsko) a W. Wieczorkiewiczom (Poľsko).

V programovej ponuke Bibiany majú svoje nezastupiteľné miesto divadelné inscenácie z domácej produkcie, hosťujúcich sólistov a súborov alebo inscenácie, ktoré vznikli už v dlhšej spolupráci s Katedrou bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Najnovšie sa ujal projekt P. Uhra Európske rozprávky. Zatiaľ sa odpremiérovali dve: Kde líšky dávajú dobrú noc (Rozprávky zo Sicílie) a Goetheho Čarodejníkov učeň.

Bratislavské Kultúrne leto si už nemožno predstaviť bez prehliadky alternatívnych a bábkových divadiel s medzinárodnou účasťou Hráme pre vás. Od roku 2001 ju pripravuje Bibiana (prvé dva ročníky v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava). Každú nedeľu sa na jej nádvorí počas letných prázdnin hrá divadlo. V doposiaľ šiestich ročníkoch festivalu na ňom vystúpili mnohé slovenské divadlá, napr. Štúdio Bibiany, Diavadlo Maškrta z Košíc, Teatro Neline z Bratislavy, Divadlo Piki z Pezinka alebo Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice a Staré divadlo v Nitre. Z českých súborov zatiaľ ani jeden ročník festivalu nevynechal Teátr Víti Marčíka z Hosína, viackrát prišlo Divadlo neslyšících JAMU z Brna, hralo tu Naivní divadlo Liberec, Buchty a loutky z Prahy, a ďalší. Z Poľska na festival zavítalo divadlo BIS z Poznane, a Divadlo Banialuka z Bielsko-Białej. Maďarsko reprezentoval napr. dnes už svetoznámy sólista A. Lenárt. Prišlo tiež detské divadlo z Osijeku z Chorvátska a Marionetové divadlo Fundus z Drážďan. Zaujímavé na jeho inscenácii Cirkus Gockeleni, ktorú režíroval a hral O. Bernstengel, bolo aj to, že vznikla vo výtvarno technologickej spolupráci so slovenskými tvorcami J. Pogorielovou a A. Dušom.

Dvadsaťročná cesta Bibiany za svojím návštevníkom iste nebola ľahká. Ale neustále hľadačstvo, elán a radosť z tvorivej práce prinieslo svoje ovocie: programy Bibiany sa stali neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania v Bratislave, ba presiahli jej hranice. Je jedným z tých mála kultúrnych zariadení, ktoré v súčasnej záplave braku a komerčnej zábavy vie ponúknuť hodnotu a kvalitu, netradičnými formami, nezľavujúc z náročnosti a vychovávajúc kultúrneho a samostatne mysliaceho človeka.

Loutkář 1/2007, s. 12.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.